Module chia khách hàng thành 2 loại:

 • Khách hàng: Là những người đã trở thành khách hàng của công ty
 • Liên hệ: Là những người chưa trở thành khách hàng của công ty

Nguồn khách hàng#

 • Bạn có thể chia tập khách hàng của mình ra thành các nhóm, cụ thể ở đây là nguồn khách hàng đến từ đâu
 • Để quản lý nguồn khách hàng, truy cập ACP / Khách hàng (menu dọc) / Nguồn khách hàng
 • Tại đây, bạn có thể quản lý danh sách các nguồn khách hàng

Chuyển liên hệ thành khách hàng#

 • Khi một người (liên hệ) trở thành khác hàng, chúng ta cần chuyển đổi loại khách hàng từ Liên hệ sang Khách hàng
 • Trên giao diện chi tiết liên hệ, click Chuyển thành khách hàng

Chia sẽ thông tin KH cho nhân viên khác#

Nếu bạn là người tạo, hoặc người được giao chăm sóc khách hàng, bạn có thể chia sẽ thông tin khác hàng cho một nhân viên khác.

 • Khi thêm / sửa khách hàng, chọn nhân viên muốn chia sẽ tại Chia sẽ liên hệ
 • Có thể chia sẽ cho một hoặc nhiều nhân viên
 • Người được chia sẽ chỉ được quyền xem thông tin khách hàng, không có các quyền quản lý (sửa, xóa,...) trên khách hàng đó

Nhập khách hàng từ Excel#

 • Trên trang danh sách khách hàng, chọn Nhập khách hàng từ excel

 • Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn cần download tập tin mẫu bằng cách click Hoặc tải file mẫu
 • Mở file mẫu và nhập thông tin theo các cột dữ liệu
 • Chọn tệp tin vừa nhập liệu, click Kiểm tra dữ liệu và làm theo hướng dẫn

Xuất danh sách khách hàng#

 • Trên trang danh sách khách hàng, chọn Xuất danh sách

 • Chọn phương án xuất dữ liệu

  • Xuất dữ liệu được chọn: chỉ xuất danh sách khác hàng đang được chọn
  • Xuất dữ liệu trang hiện tại: chỉ xuất danh sách khác hàng ở trang hiện tại đang đứng
  • Xuất dữ liệu tất cả các trang: xuất danh sách khác hàng ở tất cả các trang
 • Click Xuất danh sách

Gửi thư chào mừng khách hàng mới#

 • Hệ thống sẽ gửi thư ngay sau khi thêm thành công một liên hệ (hoặc khách hàng)
 • Để quản lý nội dung thư, truy cập ACP / Khách hàng (Menu dọc) / Nguồn khách hàng, chỉnh sửa nội dung tại tab Nội dung thư chào mừng
 • Có thể để trống nội dung nếu không muốn sử dụng tính năng này

Tự động gửi thư chúc mừng sinh nhật#

 • Hệ thống tự động gửi thư chúc mừng sinh nhật khách hàng dựa vào thông tin Ngày sinh của khách hàng. Nếu khách hàng không được khai báo Ngày sinh, tính năng này sẽ không hoạt động với khách hàng đó
 • Để quản lý nội dung thư chúc mừng sinh nhật, truy cập ACP / Khách hàng (Menu dọc) / Nguồn khách hàng, chỉnh sửa nội dung tại tab Nội dung mừng sinh nhật
 • Có thể để trống nội dung nếu không muốn sử dụng tính năng này