Hiển thị thông tin từ các module lên lịch.

Các phương án hiển thị lịch#

  • Lịch tháng
  • Lịch tuần
  • Lịch ngày
  • Lịch biểu

Các thông tin được hiển thị lên lịch#